VRÁCENÍ ZBOŽÍ

§ 1829 odst. 1 Občanského zákoníku umožňuje kupujícímu – spotřebiteli od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy (v případě, že se jedná o smlouvu kupní pak ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží). Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele (kupujícího) bez udání důvodu je nutné sdělit prodávajícímu nejpozději v poslední den, ve kterém tak lze učinit. Spotřebitel (kupující) tak může učinit telefonicky, písemně, prostřednictvím elektronické pošty či osobně.

Náklady na dopravu spojené s vrácením zboží hradí v případě odstoupení od smlouvy kupující (spotřebitel), a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Pro odstoupení od smlouvy doporučujeme sepsat žádost s uvedením čísla objednávky, popř. čísla daňového dokladu, uvedením kdy, kde a jaké zboží jste zakoupili, v jaké hodnotě, uvedení čísla účtu pro možnost vrácení peněz a dále to, že využíváte svého zákonného práva a odstupujete od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů.

Vrácenou zásilku je třeba řádně zabalit do kartonové krabice, aby nedošlo k poškození zboží během přepravy. Doporučujeme zaslat jako pojištěný balík. Zboží zaslané kupujícím – spotřebitelem (z titulu odstoupení od smlouvy) formou dobírky nebude prodávajícím převzato. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování v původním nepoškozeném obalu. Pokud kupující (spotřebitel) vrací produkt, ke kterému byl v akci připojen dárek zdarma, je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek. Po obdržení vráceného zboží a kontrole jeho stavu (v případě splnění výše uvedených podmínek) bude zaslána odpovídající částka zpět převodním příkazem na účet kupujícího (spotřebitele) nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení od smlouvy.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího (spotřebitele) na vrácení kupní ceny. Prodávající kupujícímu (spotřebiteli) v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Odstoupí-li kupující  (spotřebitel) od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu (spotřebiteli) dříve, něž mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně a bez náhrady odstoupit od návrhu kupní smlouvy u kupujícího, který si jako formu úhrady zvolil bankovní převod a neuhradil kupní cenu v termínu 7 dní od uskutečnění objednávky a u kupujícího, který opakovaně nepřebírá objednané zásilky a tím způsobuje prodávajícímu škodu.

V případě, že nejste konečný spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ nebo DIČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí. V tomto případě nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.

(DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO POR FALLA)

REKLAMACE ZBOŽÍ

Potřebujete zakoupené zboží reklamovat? Přečtěte si prosím pozorně tento článek, nebo nás kontaktujte.

  • Záruku na prodávané zboží poskytuje prodávající dle obecně závazných právních předpisů. Záruční doba na produkty všech značek je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
  • Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodbornou montáží či jiným neodborným uvedením do provozu, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů. Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že výrobce či jím pověřený odborný servis prokáže, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl, či že došlo k mechanickému poškození zboží neopatrným zacházením.
  • Místem uplatnění reklamace je prodejní místo prodávajícího – ALENA KRUPA – ELIANKA.CZ, P.F.KRCHÑAKA 237/17, LETOVICE 679 61, IČ: 09249613, DIČ: 7759264788
  • Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy a to nejlépe předložením (zasláním) dokladu o nákupu – faktury nebo objednávky a podrobně popsat vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech manuálů, jiného případného příslušenství a podobně, pokud možno i zabaleno v původním obalu (není podmínkou). V případě nepředložení záručního listu (faktury) či pochybnostech prodávajícího o tom, že s údaji v něm bylo manipulováno, může prodávající reklamaci odmítnout.
  • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu v zákonné lhůtě nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
  • Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží,  podkladů prokazující koupi výrobku apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
  • Při zasílání reklamovaného zboží je potřeba jej zaslat prodávajícímu tak, aby bylo zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícímu nárokům přepravy. Zboží je zasíláno formou pojištěného balíku.
  • Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník. V případě oprávněné reklamace, náklady na dopravu zboží uhradí prodávající, na základě doložené kopie dokladu kupujícího o zaplacení dopravy.
  • Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.

O výsledcích a vyřízení reklamace a popř. odeslání zboží prodávající upozorní kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem.

V případě jakýchkoliv nejasností nás, prosím, nejprve kontaktujte a my se budeme snažit vyřešit celou situaci k Vaší spokojenosti!